>> КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ВАШАТА РЕКЛАМА <<
×
cat-title

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА

http://rollmax-shop.eu/

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията и представляват споразумение между "Ролмакс груп" ООД (Търговецa) в качеството му на оператор на интернет страницата – http://rollmax-shop.eu/ (Платформата), от една страна, и всеки един потребител или посетител, заредил интернет страницата в своя интернет браузър, от друга.

Чл. 2. Използването на услугите на "Ролмакс груп" ООД е възможно единствено след приемане на настоящите Общи условия за ползване. Всяко едно действие на ползвател, след като интернет страницата http://rollmax-shop.eu/ е заредена в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия и има навършена 16-годишна възраст.

II.ДАННИ

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование: "Ролмакс груп" ООД, ЕИК 204884623

Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. "Константин Величков" № 17, партер, п. к. 7000

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Русе, ул. "Константин Величков" № 17, партер

Данни за кореспонденция: гр. Русе, ул. "Константин Величков" № 17, партер

Имейл: office@rollmax.eu

Тел: 0888080106

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

 Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg 

III.ПРЕДМЕТ

Чл. 4. http://rollmax-shop.eu/ e платформа, достъпна на адрес в интернет http://rollmax-shop.eu/, чрез която потребителите имат възможност:

да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите стоки и услуги.

да извършват регистрация и създаване на профил в електронния магазин и използване на услуги за предоставяне на информация.

да преглежда предлаганите стоки, услуги, цени и условия за доставка.

да разглеждат съдържанието, публикувано на Интернет страницата, включително информацията, която търговецът е предоставил за себе си, екипа си, предоставените от него стоки и услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.

да получават информация за нови стоки и услуги, предлагани от търговеца.

да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с търговеца в платформата.

да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата.

да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 5. Потребителите сключват с търговеца в платформата договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://rollmax-shop.eu/. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на търговеца. По силата на сключения с търговеца договор за покупко-продажба на стоки и/или услуги, търговецът в платформата се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки и/или услуги. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с търговеца в платформата. Потребителите заплащат на търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата, и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата. Търговецът "Ролмакс груп" ООД организира доставянето на стоките и гарантира правата на потребителите, предвидени в закона.

Чл. 6. Потребителят и търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора следва да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронната търговия и Закона за електронния документ и електронния подпис.

IV.РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 7. За да използва платформата http://rollmax-shop.eu/, потребителят следва да въведе избрани от него име и парола, или да се легитимира чрез профилите си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

Чл. 9. С попълване на данните си и натискане на бутона „Купи“ потребителят декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Чл. 10. Търговецът потвърждава извършената от потребителя поръчка по електронна поща или по телефона и между потребителя и търговеца възникват договорни отношения.

V.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА

Чл. 11. Потребителите използват страницата на търговеца в платформата или правят поръчките си чрез социалните мрежи във FACEBOOK или GOOGLE, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от търговеца стоки и/или услуги.

Чл. 12. В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на потребителя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че потребителят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 13. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата по следната процедура: Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата; избиране на една или повече от предлаганите от търговеца в платформата стоки и/или услуги и добавянето им към списък за покупка; предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на потребителя като страна по договора; предоставяне на данни за доставката; избор на способ и момент за плащане на цената; потвърждение на поръчката по телефон или чрез електронната поща.

VI.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 14. Търговецът и потребителя сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от потребителя, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка. Правата на потребителите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Потребителят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 15. Основните характеристики на стоките и/или услугите, предлагани от търговеца, са определени в профила на всяка в платформата.

Чл. 16. Цената на стоките и услугите е с включени всички данъци и такси и се определя от търговеца в профила на всяка в платформата.

Чл. 17. Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от търговеца и се предоставя като информация на потребителя при избиране на стоките и/или услугите за сключване на договора за покупко-продажба.

Чл. 18. (1) Начините за плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на потребителя.

(2) Плащанията към доставчика стават по един от следните начини:

Наложен платеж

Банков превод

Кредитна или дебитна карта

(3) В случай, че стойността на поръчката на потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Търговеца.

Чл. 19. Информацията, предоставяна на потребителя, е актуална към момента на визуализацията й в платформата преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл. 20. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез платформата или електронна поща.

Чл. 21. Потребителят се съгласява, че търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 22. Потребителят избира дали да заплати на доставчика в платформата цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 23. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Търговеца.

Чл. 24. Правото на отказ от договора не се прилага в следните случаи:

за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

за доставка на стоки, поради разлика в цветовете на стоките с тези на монитора на клиента

за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност.

за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени

за разопаковани/разпечатани стоки, поради хигиенни съображения.

Чл. 25. Когато търговецът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 30 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред търговеца.

Чл. 26. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Чл. 27. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

Чл. 28. Потребителят се задължава да съхранява получените от търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 26.

Чл. 29. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с търговеца като отправи писмено изявление до доставчика.

Чл. 30. Когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно.

Чл. 31. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

Чл. 32. В случай на упражняване на правото на отказ от договора, счита се че потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 33. Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на търговеца.

Чл. 34. В случай, че потребителят и търговецът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя чрез сайта на търговеца в платформата.

Чл. 35. Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

VII.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. Търговецът може да организира доставката и предаването на стоката на потребителя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, търговецът организира доставката и предаването в разумен срок.

Чл. 37. Потребителят следва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно търговеца. Ако потребителят не уведоми търговеца, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 38. Търговецът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 39. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

VIII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 40. Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 41. От съображения за сигурност на личните данни на потребителя, търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от потребителя.

Чл. 42. Търговецът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

Чл. 43. Потребителят се съгласява, че търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице съгласие за дигитален маркетинг от страна на потребителя.

Чл. 44. Потребителят се съгласява, че търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на потребителя при използването на интернет страницата на търговеца.

чл. 45. Във всеки момент, търговецът има право да изисква от потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на електронната кореспонденция обстоятелства и лични данни.

IX.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 46. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин, помествайки ги на видно място в интернет страницата си.

Чл. 47. Търговецът и потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо потребителя в един от следните случаи след публикуването им на сайта на търговеца и ако потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

Чл. 48. Потребителят се съгласява, че всички изявления на търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от потребителя, при заявяване на услуга, запитване или поискване на оферта. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 49. Търговецът публикува тези общи условия на адрес http://rollmax-shop.eu/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 50. Потребителят и търговецът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Чл. 51. Потребителят и търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 52. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между търговеца и потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 53. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 54. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 55. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 56. Настоящите общи условия влизат в сила за всички потребители на .................г.

Настоящите общи условия са изготвени от екипа на Advocatus.bg